Lettertype: B- B B+

Financiën

Parochiebijdrage
Eén van de belangrijkste bronnen van inkomsten is de parochiekernbijdrage. Het betreft in principe een vrijwillige bijdrage voor de bekostiging van de pastorale zorg en de instandhouding van kerkelijke gebouwen. 
                
Jaarlijks wordt ieder gezin gevraagd om deze bijdrage. Het betreft dus een gezinsbijdrage, waarbij aan inwonende kinderen vanaf 18 jaar afzonderlijk om een bijdrage gevraagd wordt. Als richtlijn voor de parochiebijdrage wordt aangereikt een bijdrage van 1 % van het netto besteedbaar inkomen met een minimum van € 118,00 per jaar. Met nadruk zij erop gewezen, dat dit niet meer dan een handreiking is en dat het een ieder vrij staat zelf de hoogte van de bijdrage te bepalen.

Voor huwelijk-, uitvaart- en crematiediensten wordt niets in rekening gebracht als minimaal € 115,00 per jaar parochiebijdrage wordt betaald. Als de bijdrage lager is, dan wordt onderstaand tarief in rekening gebracht onder aftrek van de totale parochiebijdragen over de laatste drie jaar.

TARIEVEN                                                                 2018

GRAFRECHT 20 JAAR                                            € 1.650,00

RESERVEREN GRAF 20 JAAR                               € 1.062,50

VERLENGEN GRAFRECHT MET 10 JAAR             €   535,00

GEBRUIK MORTUARIUM                                        €   225,00

ASURN IN URNENVELD 20 JAAR                           €   1172,50

RESERVEREN URNENVELD 20 JAAR                    €   432,00

VERLENGING URNENVELD 10 JAAR                     €   482,00

PLAATSINGSKOSTEN MONUMENT OP
URNENVELD                                                            €  25.00

VERSTROOIEN VAN DE AS                                    €   200,00                   

HUWELIJKSDIENST                                               €   588,00

UITVAARTDIENST                                                  €   588,00

JUBILEUMDIENST                                                  €   295,00

DIENST IN CREMATORIUM                                   €   391,00 ( + reiskosten pastor)

STIPENDIUM/MISINTENTIES                                 €     10,50

PAROCHIEBIJDRAGE                                             €   118,00

DOOP,COMMUNIE,VORMSEL                                €   118,00

DRAGERS VAN DE KERK                                       €   120.00


Ongeacht de opbrengst van de collecte bij de uitvaartdienst zal de overledene gedurende 6 achtereenvolgende weken in de eucharistieviering worden herdacht. Als de collecteopbrengst hoger is dan het bedrag voor 6 intenties zal het restende bedrag,in overleg met de familie,binnen 2 jaar eveneens aan misintenties worden besteed.

 

 Als u deelneemt aan de jaarlijkse parochiebijdrage met een minimum van € 118,00 wordt geen bedrag in rekening gebracht voor het toedienen van H. Doopsel, Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Als u besluit om dit minimumbedrag aan parochiebijdrage niet te voldoen, verwachten wij van u bij deelname aan een van deze sacramenten telkens een eenmalige bijdrage van € 118, 00.

Bent u niet in staat dit bedrag te betalen, dan bestaat de mogelijkheid van deze regeling af te wijken. Neem in dat geval contact op met de vice-voorzitter van het bestuur.

Onafhankelijk van deelname aan de parochiebijdrage kost een misintentie € 10,50.

Rekeningnummers
Rabobank:  NL29RABO0128502126        t.n.v. Parochiekern H. Blasius Heinkenszand
Postbank:    NL98INGB0000286055         t.n.v. Parochiekern H. Blasius Heinkenszand